SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sociálne služby

 

Obec Bretejovce môže poskytnúť svojim občanom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu nevyhnutných a mimoriadnych nákladov, životných potrieb, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Bretejovciach. Občan je v hmotnej núdzi, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav

Potrebujete

  • občiansky preukaz
  • doklady o príjme žiadateľa a členov rodiny
  • žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Lehota na vybavenie

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku

Legislatíva
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

Obec Bretejovce zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Či je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu, posudzuje posudkový lekár na základe vyjadrenia zmluvného lekára žiadateľa, prípadne správ od odborných lekárov, ktorých žiadateľ navštevuje.

Odľahčovacia služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Potrebujete

  • žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
  • návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby od lekára
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Poplatok

  • 3,10 € za 1 hodinu poskytovania terénnej opatrovateľskej služby

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách