SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Miestne dane, poplatky a cenník služieb

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Potrebujete

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO
 • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva a pod.)
 • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o vklade kúpnopredajnej zmluvy do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.
 • Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)
 • Oznamenie o určení spoluvlastníka

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom  č. 563/2009 Z.z..  v znení neskorších predpisov.

Vyrubenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane určuje, že daň je možné uhradiť aj v troch rovnakých splátkach:

Spôsoby platenia

 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • poštovou poukážkou na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce

 

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

  Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

  Základom dane je počet psov.
  Sadzba dane je 10 € za jedného psa a kalendárny rok

  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

  Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

  Predmetom dane za psa nie je

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,
  • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie

  Spôsoby platenia dane

  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • poštovou poukážkou na účet obce
  • v hotovosti do pokladne obce

  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí  poplatník, ktorým je

  a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva bytový  priestor, nebytový priestor, pozemnú stavbu,alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou.

  b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený úžívať alebo  užíva  nehnuteľnosť nachadzajúcu sa na území obce na účel podnikania

  c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený úžívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce  na iný účel ako podnikaniektorá podniká na území obce.

  Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. Za rok 2019 je poplatok za komunálny odpad  14,50 €/osobu/rok. FO 35,-€ na jednu odpadovú nádobu. Drobný stavebný odpad -0,045 €/kg.

  Legislatíva
  Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   

   V prípade, že máte záujem o vyhlásenie rôznych druhov oznamov v miestnom rozhlase, tabuľka nižšie zobrazuje cenník poplatkov s ohľadom na typ vyhlásenia.

   Názov poplatku Suma poplatku
   Oznamy, podnikateľské aktivity
   Relácie k jubileám
   Smútočné oznamy

   Poplatok môžete uhradiť v pokladni obecného úradu alebo prevodom IBAN. Text hlásenia môžete doručiť osobne na obecnú úrad, alebo zaslať mailom.

    • Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného VZN obce o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov a majetku obce.
    • Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške po skončení akcie po dohode so zamestnancom obce. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorú si nájomca preberie pri platení v pokladni obecného úradu alebo je možné zaplatiť poplatok aj na obecný účet, ktorý bude poskytnutý pri vzájomnom dohovore. 
    • Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii včas pred začiatkom nájmu.  Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory podľa dohody po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia), objednať priestory je možné aj skôr.
    • Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral a majetok tiež. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi a škody na majetku uhradí vo výške podľa platného VZN.
    • Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.

     Zásady prideľovania nájomných bytov si určuje príslušná obec alebo mesto prostredníctvom svojich všeobecných záväzných nariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Žiadosť o pomoc pri riešení svojej bytovej situácie podáva osoba staršia ako 18 rokov.

      Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiarenského zariadenia sú stanovené za služby poskytované na území obce.

      V cenníku služieb sa rozlišuje poplatník domáci a cudzí. Za domáceho sa považuje ten občan, ktorý v čase úmrtia má trvalý pobyt v obci. Za cudzieho sa považuje ten občan, ktorý v čase úmrtia nemá trvalý pobyt v obci. 

      Poplatky:

      P.č. poplatku Cintorínska služba Cena za službu s DPH/bez DPH
      1.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: jednohrob

       
      2.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: dvojhrob

       
      3.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: trojhrob

       
      4.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: urna

       
      5.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: detský hrob

       
      6.

      Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: hrobka

       
      7.

      Prenájom Domu smútku: jednorazovo

       
      8.

      Prenájom Chladiarenský box: 24 hodín

       
      9.

      Poskytnutie elektrickej prípojky: 24 hodín

       
      10.

      Poskytnutie vodovodnej prípojky: 24 hodín

       

       VŠEOBECNÁ SPRÁVA  
       Poplatok za: Cena poplatku:

       Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

       2€
       Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou
       s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
       5€
       Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

       slovenský jazyk 2€

       cudzí jazyk 3€

       1. Osvedčenie  
       a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2€
       b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5€
       c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10€
       2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2€
       VNÚTORNÁ SPRÁVA Poplatok:

       Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

       2€
       a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
       b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
       c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
       d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€
       e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincam 35€
       f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70€
       g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
       h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200€

       Zmena:

       a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

       3€
       b) priezviska maloletých detí 33€
       c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100€
       a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700€

       b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

       1. do 15 roku

       100€

       2. od 15 do 18 rokov

       150€
       PÔDOHOSPODÁRSTVO Poplatok:

       Vydanie rybárskeho lístka
           
       a) týždenný
       b) mesačný
       c) ročný
       d) trojročný       1,50€
       3€
       7€
       17€

          
       ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ Poplatok:
          
       a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
       b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

       6,5€

       1,5€

       a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení    
       1. na každú voľnú živnosť
       5€
       2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15€
       b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3€
       c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3€

       d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

       6€
       e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6€
       f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3€
       g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4€
       h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 6€
       i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 6€
       j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe  20€
       k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 100€
       l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3€
       m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5€
       n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3€